Penjelasan Tentang Zakat Mal

Pengertian Zakat Mal
Zakat Mal menurut bahasa adalah berasal dari kata tazkiyah yang artinya adalah menyucikan harta benda. Sedangkan menurut istilah adalah kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya.
Hukum Zakat Mal
Mengeluarkan Zakat Mal hukumnya adalah Wajib bagi orang islam yang memenuhi syarat. Tujuanya adalah untuk membersihkan diri dari harta benda yang dimilikinya.
SYARAT HARTA YANG WAJIB DIKELUARKAN ZAKATNYA
a. Milik penuh
b. Harta yang dapat berkembang.
c. Cukup senisab ( batas jumlah minimal)
d. Cukup waktunya/ haul ( satu tahun ) atau waktu setelah panen untuk zakat hasil pertanian.
e. Melebihi kebutuhan pokok
f. Bebas dari hutang
HARTA YANG WAJIB DIKELUARKAN ZAKATNYA
a. Emas dan Perak (QS. At-Taubah : 34)
b. Hasil Pertanian ( QS. Al-An’am : 141)
c. Aset Perdagangan ( QS. Al Baqoroh : 267 )
d. Hasil yang dikeluarkan dari bumi (barang tambang)
e. Binatang ternak
Rukun dari Zakat Mal
a. Niat berzakat
b. Orang yang berjakat (muzakki)
c. Orang yang menerima (mustahik)
d. Barang/harta yang dizakatkan.
Tunaikan Zakat Selagi masih sempat…..!

Tag