ZAKAT EMAS  Seorang muslim yang mempunyai emas atau perak wajib mengeluarkan zakatnya bila sudah mencapai nishabnya dan memenuhi haul. Nishab zakat emas adalah 20 dinar emas (85 gram), sudah memenuhi haul selama setahun maka wajib zakatnya 2,5 %. Ini artinya jika seorang muslim memiliki emas setidaknya 20 dinar emas atau […]

Hasil dari sebuah profesi seseorang jika sudah memenuhi ketentuan maka ada kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hasil profesinya untuk zakat profesi. Hal ini sudah disepakati oleh ahli fiqih kontemporer kalau hasil profesi merupakan salah satu yang harus dikeluarkan zakatnya. Walaupun demikian bagi orang yang hasil profesinya tidak mencukupi untuk kebutuhan diri […]

Tag